EKONOMIKA
V této oblasti Vám nabízíme následující služby:

Účetnictví : pro podnikatelské subjekty zpracováváme
podvojné účetnictví
jednoduché účetnictví

Našimi klienty v současné době jsou výrobní podniky,
velkosklady,firmy poskytující služby, řemeslníci, potravinářské
obchody a restaurace.
Můžeme však tyto práce zajišťovat i pro podniky s jinou činností.
Nabídka obsahuje veškeré činnosti směřující k řádnému vedení účetní dokumentace a následně bezproblémovému ukončení
účetního roku. Klient si určuje rozsah prací, které chce od nás
vykonávat. Rámcový výčet nabízených prací:

- založení základní evidence pro vedení účetní dokumentace
- založení účetní osnovy
- zpracování základních vnitropodnikových předpisů
- vedení pracovníků klienta tak, aby doklady předávané
  k zaůčtování, byly z účetního pohledu věcně správné
- měsíční zaúčtování jednotlivých dokladů s provedením
  kontroly zůstaků vybraných účtů, provedením měsíční
  uzávěrky a zpracováním informace o vývoji vybraných
  ukazatelů hospodaření
- zpracování výkazu pro FÚ na daň z přidané hodnoty
- vedení evidence majetku s výpočtem odpisů za účetní období
- vedení evidence skladu (pokud se nevede přímo u klienta)
- inventarizace jednotlivých účtů před roční uzávěrkou
- zpracování roční uzávěrky organizace včetně daňového
  přiznání se všemi přílohami
- zpracování silniční daně, daně z nemovitostí aj.
- sledování a upozorňování na temíny plateb plynoucích ze
  zákonnů a vztahujících se na organizaci
- jednání se státními orgány v případě provádění kontrol mající
  vztah k prováděným pracem

Cena:    Za 
založení jednoduchého učetnictví pro danou organizaci
je účtována částka
300,- Kč
Cena za zaúčtování jednotlivých dokladů  jednoduchého
účetnictví
je stanovována podle jejich počtu. Cena za doklad
je účtována
od 14,50 Kč do 9,50 Kč. Minimální částka za jedno
zpracování (měsíční,čtvrtletní,roční)
je však účtována
ve výši
500,- Kč
Za 
zpracování daňového přiznání včetně přehledu na OSSZ a ZP je účtována částka 1500,- Kč

Za 
založení podvojného učetnictví pro danou organizaci je účtována částka 800,- Kč
Cena za zaúčtování jednotlivých dokladů
  podvojného
účetnictví
je stanovována na základě pracnosti, zjištěné v průběhu 3 měsíců zpracování účetních dokladů klienta.
Minimální částka za
jedno zpracování (měsíční,čtvrtletní,roční)
je však účtována ve výši
800,- Kč
Za 
zpracování daňového přiznání včetně příloh je účtována
částka
2000,- Kč
M z d y ...:

Zpracování mezd zaměstnaců je ucelená činností, která v naší
firmě obsahuje provedení těchto prací:
- přihlášení organizace na Finanční úřad, Okresní správu
   sociálního zabezpečení,na příslušné zdravotní pojišťovny
- založení evidenčních karet zaměstnanců
- přihlášení zaměstnanců na Okresní správu soc.zabezpečení
   a na zdravotní pojišťovnu
- evidenci překážek v práci zaměstnaců (nemoc,dovolená,
  ošetřování aj.)
- měsíční zpracování výplat zaměsnanců (výplatní páska,
  výplatnice), výkazy na OSSZ, zdravotní pojišťovny, jejich
  předání na úřady, zpracování příkazu pro banku na úhradu
  odvodů měsíční rekapitulaci mzdových nákladů
- výpočet částky povinného pojištění zaměstnanců
- aktualizaci průměrů pro výpočet odměny za dovolenou,svátek
- roční uzávěrka mezd zaměstnanců (roční zůčtování záloh na
   daň ze mzdy,doplnění evidenčních karet důchodového
   pojištění,aj.)
- inventarizace zůstaků účtů pro odvod plateb na OSSZ, ZP, FÚ
  a povinnného pojištění
- zpracování a předání ročních výkazů, potvrzování příjmu
   zaměstnace pro žádosti o sociální dávky aj.
-při ukončení pracovního poměru zaměstnance provedeme
  odhlášení zaměstnace ze všech evidencí, zpracujeme
  zápočtový list aj.

Dále dle požadavku pro klienta vedeme a zpracováváme personální agendu (pracovní smlouvy,dohody o provedení práce nebo o provádění činnosti, hmotné odpovědnosti, dohody o ukončení pracovního poměru aj.)


Cena:
počet
zaměstnanců
měsíčně za
zaměstnance(Kč)
měsíční splátka
z roční uzávěrky (Kč)
1-5
150
80
5-10
145
130
11-25
135
300
26 a více
115
dle počtu

Uvedené ceny se nevztahují na výpočet jednicové mzdy pomocí výkonové normy a odvedeného výkonu. Tyto práce jsou ocenňovány individuálně podle složitosti výpočtu a množství zpracovávaných dat. Efektivitu těchto prací řešíme na počítači požitím vlastního programu modifikovaného na jednotlivé klienty.

Na výše uvedené práce, s klienty uzavíráme smlouvy o provedení díla dle obchodního zákonníku.

Na tyto činnosti jsme pojištěni.
Při vedení agend a zpracování dokladů maximálně využíváme
výpočetní techniky. K vedení základních agend u klienta

dodáváme bezplatně
vlastní programy.

Konzultační a poradenská činnost:

Všem našim klietům poskytujme bezplatně konzultace k organizačním a ekonomickým problémům.
V případě zpracování podkladů pro úvěry, pro kontrolní orgány, účast na kontrolách,
mimořádné práce je za každou ukončenou hodinu práce účtována částka 180 Kč.

Potěší nás Váš zájem o naše služby
a rádi Vám pomůžeme v řešení Vašeho problému.


Zpět na hlavní stránku
aktualizace: 12.3.1999
Ing. Kalenda Zdeněk (c) 1999
email: zkalenda@iol.cz